คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

 หลักสูตรที่เปิดสอน


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือโดยมี ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และ คุณกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดพร้อมด้วย ผศ.ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและสนับสนุนกลุ่มงานอ้อย บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากร และนักศึกษาภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของทั้งสองฝ่าย ณบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัทกรีนแวลลู จำกัด โดยมี รศ.ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคุณไพฑูรย์ เบ้าลี กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนแวลลู จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคุณวินัย เบ้าลีผู้จัดการทั่วไป บริษัทกรีนแวลลู จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากร และนักศึกษาภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของทั้งสองฝ่าย ณ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด จังหวัดปทุมธานีAn MOU signing ceremony was held this morning between Green Value Company Limited and Maejo University's Faculties of Agricultural Production and of Digital Information and Communication. University President, Associate Professor Dr Weeraphon Thongma, and Managing Director, Mr Paitoon Baolee, represented both parties in the signing ceremony, witnessed by Associate Professor Dr Phutthisan Khueakham, Dean of Faculty of Agricultural Production, Associate Professor Dr Somkiat Chaiphibun, Dean of Faculty of Digital Information and Communication, and Asistant Professor Dr Chanaporn Khantabutr, Dean of Faculty of Liberal Arts, and Mr Winai Baolee, General Manger of Green Value Company Limited. The MoU aims to build up academic collaborations, cooperative education, and academic services for both parties.
7 กุมภาพันธ์ 2567
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวารสารของกองบรรณาธิการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวารสารของกองบรรณาธิการวันที่ 31 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สาร ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานวารสาร ปัญหาที่พบ แนวทางการพัฒนาในการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการหารือทางด้านการจัดการกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่On January 31, 2024, Asst. Prof. Dr. Chanaporn Khantabutr, the Dean of the Faculty of Liberal Arts, led the editorial team of the Journal of Liberal Arts Maejo University to meet with Asst. Prof. Dr. Rawee Jansong, the Dean of the Faculty of Humanities, Chiang Mai University, and the editorial team of the Chiang Mai University Journal of Humanities. The meeting was held at Meeting Room 7211, HB 7 building, the Faculty of Humanities, Chiang Mai University. The main objective of this visit was to exchange knowledge regarding the operational systems of their respective journals. The two teams shared insights into their experiences, challenges, and strategies for enhancing the quality of the journals. Additionally, both parties extended their discussions on issues related to General Education.
2 กุมภาพันธ์ 2567
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 อาจารย์ Dr. Rattapon Incharroen ผู้แทนจาก Faculty of International Educational Exchange, Guilin tourism University และ รองศาสตราจารย์ Zhang Qian, Deputy Director of Master of Professional Accounting จาก Business School,University of Technology เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักศึกษาสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศและความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุม 404 คณะศิลปศาสตร์On Thursday, January 25th 2024, Faculty of Liberal Arts, Maejo University welcomed delegates from universities in People’s Republic of China: Dr. Rattapon Incharroen, representative of the Faculty of International Educational Exchange, Guilin Tourism University and Associate Professor Zhang Qian, Deputy Director of Master of Professional Accounting, Business School, Guilin University of Technology, People’s Republic of China. On their arrival, they were warmly welcomed by our Dean, Deputy Dean for Administration, Chairperson of Bachelor’s degree in Thai Language for Foreigners Program and personnel. In our discussion, we exchanged opinions regarding future admission of Chinese students and possible academic cooperation.
30 มกราคม 2567
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือในด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นักวิจัย บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ในการ พัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกันเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามกับ นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 ธันวาคม 2566
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวารสารของกองบรรณาธิการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวารสารของกองบรรณาธิการวันที่ 31 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สาร ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานวารสาร ปัญหาที่พบ แนวทางการพัฒนาในการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการหารือทางด้านการจัดการกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่On January 31, 2024, Asst. Prof. Dr. Chanaporn Khantabutr, the Dean of the Faculty of Liberal Arts, led the editorial team of the Journal of Liberal Arts Maejo University to meet with Asst. Prof. Dr. Rawee Jansong, the Dean of the Faculty of Humanities, Chiang Mai University, and the editorial team of the Chiang Mai University Journal of Humanities. The meeting was held at Meeting Room 7211, HB 7 building, the Faculty of Humanities, Chiang Mai University. The main objective of this visit was to exchange knowledge regarding the operational systems of their respective journals. The two teams shared insights into their experiences, challenges, and strategies for enhancing the quality of the journals. Additionally, both parties extended their discussions on issues related to General Education.
2 กุมภาพันธ์ 2567
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 อาจารย์ Dr. Rattapon Incharroen ผู้แทนจาก Faculty of International Educational Exchange, Guilin tourism University และ รองศาสตราจารย์ Zhang Qian, Deputy Director of Master of Professional Accounting จาก Business School,University of Technology เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักศึกษาสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศและความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุม 404 คณะศิลปศาสตร์On Thursday, January 25th 2024, Faculty of Liberal Arts, Maejo University welcomed delegates from universities in People’s Republic of China: Dr. Rattapon Incharroen, representative of the Faculty of International Educational Exchange, Guilin Tourism University and Associate Professor Zhang Qian, Deputy Director of Master of Professional Accounting, Business School, Guilin University of Technology, People’s Republic of China. On their arrival, they were warmly welcomed by our Dean, Deputy Dean for Administration, Chairperson of Bachelor’s degree in Thai Language for Foreigners Program and personnel. In our discussion, we exchanged opinions regarding future admission of Chinese students and possible academic cooperation.
30 มกราคม 2567
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือในด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นักวิจัย บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ในการ พัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกันเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามกับ นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 ธันวาคม 2566
คณะศิลปศาตร์ จัดโครงการ Meet the dean ประจำปีการศึกษา 2566/2
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Meet the Dean 2566/2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ของคณะศิลปศาสตร์ และได้บแสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้คณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ กับผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการตลอดจนรับทราบและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร
22 ธันวาคม 2566
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์”
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไก่ให้ได้ผลิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาฯ และ พื้นที่โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และสาธิตการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 ธันวาคม 2566
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ และโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ งบประมาณปี 2566
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ และโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ งบประมาณปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และได้กล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ต้นทุนที่ทำกินสู่ความมั่นคงด้านเกษตร อาหาร และสุขภาพ”ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ต่อจากนั้น ผู้บริหารคณะศิลปศาตร์ ได้เดินเยี่ยมชมบูท “ศาสตร์ ศิลป์ ภูมิปัญญาทุนทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ที่ได้จัดแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการเกษตร ณ อาคารแผ่พืชน์ รวมถึงบูทต่างๆ ภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 ธันวาคม 2566
คณะศิลปศาสตร์ไม่หยุดยั้ง ยังคงเดินหน้าทำความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
การลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ กับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทีมผู้บริหารในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงร่วมกันของทั้งสององค์กร ในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี การศึกษาและการพัฒนาบุคลากร โดยดำเนินงานตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการยกระดับการศึกษา และมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรทั้งสององค์กรไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะผลักดันการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและส่งเสริมการเติบโตและต่อยอดในภาคการศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป
31 สิงหาคม 2566
คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ เดินหน้าสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหลายภาคส่ว
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทีมผู้บริหาร ได้แก่ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล, อ.มนฤทัย ไชยวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.อาภาลัย สุขสำราญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.สุรชัย ศรีนรจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี เดินทางเข้าร่วมลงนามทำข้อตกลงและสร้างความร่วมมือ (MOA) กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ให้การต้อนรับ โดยทั้งสองคณะเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์อันดีด้วยกันเสมอมา ทั้งนี้ สองคณะ สองสถาบันการศึกษา ยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำนาญซึ่งกันและกัน ให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษกิจและสังคมตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนำมาซึ่งการเอื้ออำนวยประโยชน์ทางการศึกษา
31 สิงหาคม 2566