งานประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
    • ระดับหลักสูตร
GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 4.0
    • ระดับคณะ
CUPT-QMS Guidelines
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน / ปฏิทินการปฏิบัติงาน / แผนการดำเนินงาน / รูปแบบการประเมิน
เอกสารเผยแพร่
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)

ปรับปรุงข้อมูล 19/6/2566 8:43:53
, จำนวนการเข้าดู 0