คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจาก Universitas Pendidikan Indonesia ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย และหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับบุคลากรจาก Universitas Pendidikan Indonesia ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร
22 พฤศจิกายน 2566     |      21
คณะศิลปศาสตร์หารือความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมต้อนรับ Mr.Fu Hong กรรมการบริษัท วชิรวิทย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2020 จำกัด และรองผู้อำนวยการแผนก CESP(Chinese-English Special Program)อาจารย์สุพจน์ นุ้ยเจริญ ฝ่ายบริหารแผนก CESPและอาจารย์เมธาวี จันทบุรี หัวหน้าครูภาษาไทย แผนก CESP โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการรับนักเรียนชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวชิรวิทย์และสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 404 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2566     |      31
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีเดือนยี่ 2566
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีเดือนยี่ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีกาดมั่วครัวฮอม จากสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ, การแสดงดนตรีพื้นเมือง จากนักศึกษาชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, การแสดงพิธีเปิดชุด "ฟ้อนเล็บมรดกล้านนา" จากกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 90 คน, การแสดง จากนักศึกษาชมรมชาวไทยภูเขาเป็นต้น ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ดำรงสืบไป ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2566     |      20
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะศิลปะศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดย นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 (ออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 3 ประการ คือ๑. สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเน้นการดำเนินงานทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา๒. แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร วางแผนการจัดกิจกรรม สร้างระบบและกลไกในดำเนินงาน ทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตลอดจน บูรณาการด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ๓. สร้างความร่วมมือในการจัดทำโครงการเข้าถึงชุมชนเพื่อเสนอแนวคิดการดำเนินงานร่วมกันในด้านการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนมีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อไป
2 พฤศจิกายน 2566     |      53
วันแห่งเกียรติยศศิลปศาสตร์ มอบทุนการศึกษา 84 ทุน รางวัลเรียนดี 148 ราย
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธี วันแห่งเกียรติยศ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียง เสียสละ อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประกอบด้วย รางวัลเหรียญเรียนดี สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ขึ้นไป จำนวน 148 ราย มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี จำนวน 22 ทุน ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา จำนวน 41 ทุน ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 16 ทุน และทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 4 ทุน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565 ที่ทำงานเสียสละ อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง 201-1 อาคารเรียนรวม 70 ปี
19 ตุลาคม 2566     |      69
คณะศิลปศาสตร์ เลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. คณะศิลปศาสตร์ เลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดหีบการเลือกตั้ง ทั้งนี้มีผู้สมัคร จำนวน 5 คน สามารถเลือกได้ไม่เกิน 3 คน และผลคะแนนของการเลือกตั้ง ได้แก่ 1. ผศ.ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน 2. อ.ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต และ 3. อ.ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน ตามลำดับ สถานที่เลือกตั้ง ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารประเสริฐ ณ นคร
11 ตุลาคม 2566     |      154
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ปี 2566
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ลี วอน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ประวัติศาสตร์เบื้องต้น ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลีและสถานที่น่าสนใจ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในประเทศเกาหลี และ การใช้ภาษาเกาหลีเบื้องต้น โดยมี อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล เป็นผู้ดำเนินรายการและผู้แปล ทั้งนี้เพื่อฝึกอบรมภาษาเกาหลีให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาเกาหลีในขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนคำถามโดยนักศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์
4 ตุลาคม 2566     |      79
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละ ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ผู้สร้างคุณูปการต่อองค์กรและต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 กันยายน 2566     |      103
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการแสดงมุทิตาจิต จากใจถึงใจ สายใยศิลปศาสตร์ ประจำปี 2566
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ผศ.ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการแสดงมุทิตาจิต ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง ที่ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานและสร้างคุณประโยชน์ให้คณะศิลปศาสตร์มาอย่างมากมายทางคณะจึงเล็งเห็นความสำคัญในการตอบแทนคุณงามความดี และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่และเพื่อยกย่องชมเชยผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ อันก่อเกิดคุณประโยชน์โดยส่วนรวมแก่คณะด้วยดีเสมอมาตลอดอายุราชการของท่าน จึงเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามสืบไป ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ภัตตาคารเจี่ท้งเฮง ฟ้าฮ่าม
29 กันยายน 2566     |      118
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่วันพุธที่ 27 กันายายน 2566 อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 กันยายน 2566     |      36
ทั้งหมด 7 หน้า