คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาในหลักสูตร โดยช่วงเช้ามีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นบรรยายให้ความรู้เรื่องเทศกาลลอยกระทง พร้อมฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ และช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์ คารวะฝากตัวเป็นศิษย์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร
27 พฤศจิกายน 2566     |      26
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจาก Universitas Pendidikan Indonesia ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย และหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับบุคลากรจาก Universitas Pendidikan Indonesia ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร
22 พฤศจิกายน 2566     |      21
คณะศิลปศาสตร์หารือความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมต้อนรับ Mr.Fu Hong กรรมการบริษัท วชิรวิทย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2020 จำกัด และรองผู้อำนวยการแผนก CESP(Chinese-English Special Program)อาจารย์สุพจน์ นุ้ยเจริญ ฝ่ายบริหารแผนก CESPและอาจารย์เมธาวี จันทบุรี หัวหน้าครูภาษาไทย แผนก CESP โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการรับนักเรียนชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวชิรวิทย์และสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 404 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2566     |      31
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีเดือนยี่ 2566
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีเดือนยี่ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีกาดมั่วครัวฮอม จากสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ, การแสดงดนตรีพื้นเมือง จากนักศึกษาชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, การแสดงพิธีเปิดชุด "ฟ้อนเล็บมรดกล้านนา" จากกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 90 คน, การแสดง จากนักศึกษาชมรมชาวไทยภูเขาเป็นต้น ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ดำรงสืบไป ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2566     |      20
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะศิลปะศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดย นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 (ออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 3 ประการ คือ๑. สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเน้นการดำเนินงานทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา๒. แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร วางแผนการจัดกิจกรรม สร้างระบบและกลไกในดำเนินงาน ทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตลอดจน บูรณาการด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ๓. สร้างความร่วมมือในการจัดทำโครงการเข้าถึงชุมชนเพื่อเสนอแนวคิดการดำเนินงานร่วมกันในด้านการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนมีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อไป
2 พฤศจิกายน 2566     |      53
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานระลึกถึง ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก และคนต้นแบบลูกแม่โจ้ ประจำปี 2566
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมงานระลึกถึง ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก และคนต้นแบบลูกแม่โจ้ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” และได้วางพวงมาลาหน้ารูปจำลอง สำหรับศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย คือปูชนียบุคคล ของชาวแม่โจ้ เป็นผู้ให้วลีอมตะ “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ไว้แก่ลูกแม่โจ้ทุกคน และในวันที่ 30 ตุลาคม 2528 เป็นวันที่ท่านถึงแก่อนิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้สร้างอนุสาวรีย์ของท่าน ณ ลานอนุสารวรีย์ฯ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกำหนดให้ ทุกวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงท่าน
30 ตุลาคม 2566     |      55
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ DJI THAILAND จัดกิจกรรม CAMPUS WORKSHOP
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ DJI THAILAND จัดกิจกรรม CAMPUS WORKSHOP โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตนวัชร์ ญาณสาร นักบินโดรนอาชีพเชียงใหม่ เป็นวิทยากรและร่วมแชร์ประสบการณ์และให้คำแนะนำในการบินโดรน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นกันเองและสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นน้อง ๆ นักศึกษาและบุคลากรที่มาเข้าร่วมในครั้งนี้ ต่างได้รับความรู้และให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคการบินโดรนเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 ตุลาคม 2566     |      29
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement) กับ Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อดำเนินการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเแปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา การวิจัย และหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคต ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 ตุลาคม 2566     |      40
วันแห่งเกียรติยศศิลปศาสตร์ มอบทุนการศึกษา 84 ทุน รางวัลเรียนดี 148 ราย
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธี วันแห่งเกียรติยศ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียง เสียสละ อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประกอบด้วย รางวัลเหรียญเรียนดี สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ขึ้นไป จำนวน 148 ราย มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี จำนวน 22 ทุน ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา จำนวน 41 ทุน ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 16 ทุน และทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 4 ทุน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565 ที่ทำงานเสียสละ อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง 201-1 อาคารเรียนรวม 70 ปี
19 ตุลาคม 2566     |      69
คณะศิลปศาสตร์ เลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. คณะศิลปศาสตร์ เลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดหีบการเลือกตั้ง ทั้งนี้มีผู้สมัคร จำนวน 5 คน สามารถเลือกได้ไม่เกิน 3 คน และผลคะแนนของการเลือกตั้ง ได้แก่ 1. ผศ.ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน 2. อ.ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต และ 3. อ.ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน ตามลำดับ สถานที่เลือกตั้ง ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารประเสริฐ ณ นคร
11 ตุลาคม 2566     |      154
ทั้งหมด 11 หน้า