คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
คณะศิลปศาสตร์ไม่หยุดยั้ง ยังคงเดินหน้าทำความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
การลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ กับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทีมผู้บริหารในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงร่วมกันของทั้งสององค์กร ในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี การศึกษาและการพัฒนาบุคลากร โดยดำเนินงานตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการยกระดับการศึกษา และมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรทั้งสององค์กรไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะผลักดันการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและส่งเสริมการเติบโตและต่อยอดในภาคการศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป
31 สิงหาคม 2566     |      308
คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ เดินหน้าสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหลายภาคส่ว
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทีมผู้บริหาร ได้แก่ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล, อ.มนฤทัย ไชยวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.อาภาลัย สุขสำราญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.สุรชัย ศรีนรจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี เดินทางเข้าร่วมลงนามทำข้อตกลงและสร้างความร่วมมือ (MOA) กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ให้การต้อนรับ โดยทั้งสองคณะเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์อันดีด้วยกันเสมอมา ทั้งนี้ สองคณะ สองสถาบันการศึกษา ยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำนาญซึ่งกันและกัน ให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษกิจและสังคมตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนำมาซึ่งการเอื้ออำนวยประโยชน์ทางการศึกษา
31 สิงหาคม 2566     |      363
คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ ครูและนักเรียน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีอาจารย์ประธาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ และ หลักสูตรนวัตกรรมสังคม แนะนำรายละเอียดหลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์เปิดการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องนิทรรศการแสดงผลงาน 503 อาคารประเสริฐ ณ นคร
28 สิงหาคม 2566     |      250
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ สถาบันกวดวิชา Strong Academy โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ลงนาม ร่วมกับ นายตันติกร โคตรชารี ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชา Strong Academy ในการนี้ อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายพิมพ์พีรชยา สุวรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชา Strong Academy ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีอายุ 3 ปี ครอบคลุมถึงการทำความร่วมมือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันดำเนินงานทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและจัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อดำเนินการร่วมกัน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 404 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 สิงหาคม 2566     |      172
เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการเรียนรู้และเข้าใจสังคม ณ ตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการเรียนรู้และเข้าใจสังคม ณ ตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำนักศึกษาลงพื้นที่ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น แนวทางการประกอบการธุรกิจชุมชนและการเป็นผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และโลกทัศน์ ความเชื่อ ระบบเหมืองฝายและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ตำบลเมืองคง จากผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มผู้ประกอบการ และนักวิชาการ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้และเข้าใจบริบททางสังคม และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงพื้นที่สำรวจชุมชน การสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร การจัดทำแผนที่ชุมชน ตลอดจนการฝึกฝนทักษะในการเรียนรู้ตนเองการทำงานเป็นทีม อันเป็นการปูพื้นฐานเพื่อไปสู่การเป็นนักนวัตกรรมสังคมที่เข้าใจสังคม (Social Empathy)
21 สิงหาคม 2566     |      400
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ผ่านระบบออนไลน์ กับ College of Arts and Social Sciences, Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ผ่านระบบออนไลน์ กับ College of Arts and Social Sciences, Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีลงนามกับ Uni Prof. Dr.Edgar A. Orden อธิการบดี Central Luzon State University โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยครั้งนี้ มีอายุ 3 ปี ครอบคุลมถึง การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การจัดโครงการและการทำวิจัยร่วมกัน การจัดประชุมสัมมนาและการตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดโครงการวิชาการระยะสั้น การแบ่งปันสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย และโครงการอื่น ๆ ที่ตกลงกันโดยทั้งสองฝ่ายสถาบันทั้งสองมีความร่วมมือมาเป็นเวลานานและมีบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวนมากสำเร็จการศึกษาจาก Central Luzon State University
16 สิงหาคม 2566     |      166
ทั้งหมด 5 หน้า