คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ซึ่งครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค นำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ณ ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค พิธีทำบุญทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาฉลองครบรอบ 90 ปีแม่โจ้ ณ อาคารแผ่พืชน์ และพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์คุณพระ-ช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ และได้รับเกียรติจาก ทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการ เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงเส้นทางการก้าวย่างของแม่โจ้ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างภาคภูมิ

ปรับปรุงข้อมูล : 7/6/2567 11:00:03     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 44

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.ดร.วีระพล ทองมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และพิธีประทานแจกันดอกไม้ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.ดร.วีระพล ทองมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และพิธีประทานแจกันดอกไม้ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี เชิญประกาศสำนักนายก รัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 วางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 กรกฎาคม 2567     |      629
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์คลองแม่ข่า
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการและหลักสูตรนวัตกรรมสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์คลองแม่ข่า ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 3 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ•ประวัติความเป็นมา ความสำคัญและเส้นทางของสายน้ำของคลองแม่ข่า•ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคลองแม่ข่าและกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์คลองแม่ข่าแนวทางการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำฝายชะลอน้ำ ต้นน้ำแม่สา เพื่อสนับสนุนเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับคลองแม่ข่า ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และ พัฒนาคลองแม่ข่าและเกิดเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแม่ข่า ตลอดจนสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจัดขึ้น ณ โครงการเกษตรวิชญา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
9 กรกฎาคม 2567     |      16