ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

Full name (English) : Master of Arts Program in Community Health Development
Abbr. name (English) : Master of Arts Program in Community Health Development

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักบริหาร และนักพัฒนาที่สามารถคิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางสุขภาพระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ

เส้นทางอาชีพ

 • ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นักวิจัย/นักพัฒนา
 • นักวิชาการ / นักบริหาร / ผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษางานด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ประกอบอาชีพอิสระ
 • โครงสร้างหลักสูตร

  1. แผน ก แบบ ก 1
  รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (7) หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  2. แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต
  รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (7) หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  3.หลักสูตร แผน ข
  รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (7) หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

  ช่วงเวลาเปิดเรียน

  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

  จุดประสงค์ของหลักสูตร

  1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักบริหาร นักพัฒนา ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพของชุมชน โดยเน้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพชุมชน การส่งเสริมสุขภาวะทางกาย การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  2) ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางการวิจัย และการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยเน้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพชุมชน การส่งเสริมสุขภาวะทางกาย การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  3) ผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยเน้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพชุมชน การส่งเสริมสุขภาวะทางกาย การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาอื่นๆได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม นำไปแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพชุมชนอย่างได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ

  4) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำ ความใฝ่รู้ ความรอบรู้เท่าทันโลก มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะในการแก้ปัญหาทางสุขภาพระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  หลักสูตร แผน ก แบบ ก1
  1)เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
  2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการพัฒนา ส่งเสริมหรือบริหารจัดการสุขภาพอย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานการวิจัยทางด้านการพัฒนา ส่งเสริม หรือบริหารจัดการสุขภาพ หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
  3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น
  4) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา

  หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ การพยาบาล การบริหารสาธารณสุข การจัดการชุมชน พัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  2)ในกรณีไม่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิชาเอกที่เลือก และ/หรือไม่มีประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ อาจพิจารณารับเข้าศึกษา หากเห็นว่าผู้สมัครมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าศึกษาในวิชาเอกที่สมัครได้
  3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น
  4) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา

  หลักสูตร แผน ข
  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  2)ในกรณีไม่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิชาเอกที่เลือก และ/หรือไม่มีประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ อาจพิจารณารับเข้าศึกษา หากเห็นว่าผู้สมัครมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าศึกษาในวิชาเอกที่สมัครได้
  3) กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
  ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  Dr. Metee Wongweerapun
  ความเชี่ยวชาญ -
  อาจารย์ ดร. ปิยะพันธุ์ นันตา
  -
  Dr. Piyaphun Nunta
  ความเชี่ยวชาญ -
  อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
  -
  Dr. Anon Seedapeng
  ความเชี่ยวชาญ -

  ปรับปรุงข้อมูล 23/6/2566 15:07:25
  , จำนวนการเข้าดู 0