คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์