คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

    วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราภรณ์ ขันธบุตร กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ ได้จัดโครงการผู้นำกิจกรรมนันทนาการ  สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วิชา ศท ๓๑๑ การจัดการนันทนาการ ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีของกลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ    เปิดสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี และ ๒ ปี การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้นำเกมและนันทนาการกิจกรรมค่ายพักแรม  มีความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของเกมและนันทนาการและสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันได้ โดยมีอาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมฝึกปฏิบัติกับนักศึกษา  จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ คน ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ ๔ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6703

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76