คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

            วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  คณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการการเตรียมความพร้อมอุดมศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  โดยคณะฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากรในคณะฯ ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องการการพัฒนาทักษะการทำวิจัยและการกำหนดโจทย์วิจัยในสภาพสังคมปัจจุบัน ประกอบกับการมีปัจจัยภายนอกที่ท้าทายต่อการทำวิจัย อาทิ การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ การจัดโครงการครั้งนี้คณะฯได้รับเกียรติจากวิทยากร ๔ ท่าน ได้แก่

  • รศ.ดร.นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ การจัดการศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและวิจัยอย่างไรก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
  • รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การบรรยายหัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยชุมชน
  • ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รศ.ดร.ยงยุทธ์ ข้ามสี รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบรรยายหัวข้อ นโยบาย ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย

กิจกรรมด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน จะได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการประชุมโครงการ Dean Forum ครั้งที่ ๕ เรื่องการเตรียมการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7052

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      35
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      70