คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ไตรแสง คณบดี  คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์พสุนิต สารมาศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร     หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง” เพื่อรองรับการขยายตัวของวิทยาเขตตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตระยะ ๕ ปี

การเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้บรรยายถึงประวัติการก่อตั้งคณะฯ การบริหารจัดการองค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของคณะฯ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ คณะศิลปศาสตร์ และ ได้นำเยี่ยมชมอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และห้องปฎิบัติการของสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

ปรับปรุงข้อมูล : 3/11/2555 13:36:45     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5707

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76