คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โดยอาจารย์ดร.บังอร สิริสัญลักษณ์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ"กิจกรรมศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์จารุณี วงศ์ละคร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุขและมีคุณค่า"  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รายวิชาศท ๓๐๔ ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน จำนวน ๒๕๐ คน เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำรงชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม และนักศึกษาได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกับหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ห้องคาวบอยเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4205

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76