คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

วันที่ ๑๘ และวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุม "โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕” ขึ้น ณ ห้องประชุม ๔๐๔ อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์

        การประชุมดังกล่าวคณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติอาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาให้การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและทิศทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคุณ กมลวรรณ เปรมเกษม และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ ได้บรรยายเกี่ยวกับพันธกิจมหาวิทยาลัยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยนซึ่งเห็นว่าคณะศิลปศาสตร์ในฐานะผู้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาพื้นฐานทั้งด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ด้านสุขภาวะให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ จึงมีส่วนสำคัญในการสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมทั้ง ๒ วัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ได้ร่วมกันทบทวนแผน ปรัชญา วิสัยทัศน์ โครงการที่จะดำเนินการในรอบปี ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะฯ ได้ร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อหาจุดร่วมกันในการผลักดันคณะฯ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2555 20:24:07     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4067

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76