คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการ “การประยุกต์ใช้ GenAI เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย" โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้บุคลากรประเภทวิชาการและสายสนับสนุนที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Generative AI มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและงานวิจัย เพื่อวางแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ นำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการหรือจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ในอนาคต ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2567 14:16:13     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 19

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.ดร.วีระพล ทองมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และพิธีประทานแจกันดอกไม้ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.ดร.วีระพล ทองมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และพิธีประทานแจกันดอกไม้ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี เชิญประกาศสำนักนายก รัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 วางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 กรกฎาคม 2567     |      629
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์คลองแม่ข่า
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการและหลักสูตรนวัตกรรมสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์คลองแม่ข่า ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 3 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ•ประวัติความเป็นมา ความสำคัญและเส้นทางของสายน้ำของคลองแม่ข่า•ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคลองแม่ข่าและกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์คลองแม่ข่าแนวทางการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำฝายชะลอน้ำ ต้นน้ำแม่สา เพื่อสนับสนุนเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับคลองแม่ข่า ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และ พัฒนาคลองแม่ข่าและเกิดเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแม่ข่า ตลอดจนสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจัดขึ้น ณ โครงการเกษตรวิชญา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
9 กรกฎาคม 2567     |      15