คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการเรียนรู้และเข้าใจสังคม ณ ตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำนักศึกษาลงพื้นที่ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น แนวทางการประกอบการธุรกิจชุมชนและการเป็นผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และโลกทัศน์ ความเชื่อ ระบบเหมืองฝายและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ตำบลเมืองคง จากผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มผู้ประกอบการ และนักวิชาการ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้และเข้าใจบริบททางสังคม และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงพื้นที่สำรวจชุมชน การสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร การจัดทำแผนที่ชุมชน ตลอดจนการฝึกฝนทักษะในการเรียนรู้ตนเองการทำงานเป็นทีม อันเป็นการปูพื้นฐานเพื่อไปสู่การเป็นนักนวัตกรรมสังคมที่เข้าใจสังคม (Social Empathy)

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2566 15:39:35     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 286

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      35
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      70