คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในระดับอุดมศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (SDG10) โดย ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ในรูปแบบ Online ผ่าน Application Zoom จัดขึ้นโดย ทีมวิทยากรจากสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ และ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
—————————————
On Monday April 24th, 2023, Faculty of Liberal Arts organized a teaching and learning project to develop students with special needs in higher education to reduce inequality in education (SDG10). The project aims to equip teachers, educational personnel, and parents of children with special needs with knowledge, abilities, and skills for developing the students. The project was held via ZOOM application. The project is a collaboration between the Autism Research and Service Institute Khon Kaen University, Faculty of Liberal Arts and the Office of Agricultural Research and Extension Maejo University. We were honored to have Assoc. Prof. Dr. Weerapol Thongma, the President of Maejo University over for the opening ceremony and Asst. Prof. Dr. Chanaporn Khantabutr, Dean of the Faculty of Liberal Arts to say a report on the organization of the project.
———————————————
ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2566 10:59:08     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 95

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      40
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      73