คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 6 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธาน และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความสำคัญในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน นักวิจัยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของการวิจัยในคน จึงจะทำให้การดำเนินงานวิจัยถูกต้องตามหลักจริยธรรม เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ ขัดชุ่มแสง แลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ได้รับความรู้ ซึ่งมีผู้สนใจจากหลากหลายหน่วยงานกว่า 110 คน ทั้งนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2566 16:13:10     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 74

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      39
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      73