คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290

โทรศัพท์ 053-875200 โทรสาร 053-875208
Email : libarts.mju@gmail.com