หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม

Full name (English) : Bachelor of Arts Program in Social Innovation
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (นวัตกรรมสังคม)
Abbr. name (English) : B.A. (Social Innovation)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ดำเนินงาน/ผู้ประสานงาน/เจ้าหน้าที่องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชน

ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น นักจัดงาน/กิจกรรมทางวัฒนธรรม

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นักพัฒนาชุมชน นักวิจัยสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการด้านพัฒนาสังคม นักพัฒนาเด็กเยาวชนและผู้สูงวัย เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ พนักงานปฏิบัติการด้านวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

พนักงาน/เจ้าหน้าที่/นักวิจัยประจำองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศและระหว่างประเทศในงานด้านต่าง ๆ เช่น นักพัฒนาสังคมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาระหว่างประเทศ นักพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงวัย นักพัฒนาสังคมเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นต้น

พนักงาน/เจ้าหน้าที่/นักวิจัยในบริษัทเอกชนในงานประเภทต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น

นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัย นักเขียน นักสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อต่าง ๆ

ครู อาจารย์ ด้านสังคมวัฒนธรรมและนวัตกรรมสังคม (ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่ม)

โครงสร้างหลักสูตร


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี ด้านความเป็นผู้ประกอบการ 24 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียน 6 รายวิชา (18 หน่วยกิต) จากกลุ่มวิชาเดียว
(กลุ่มวิชาการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม) 18 หน่วยกิต
สหกิจศึกษา/การเรียนรู้อิสระ/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพี 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม 120 หน่วยกิต
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ช่วงเวลาเปิดเรียน

คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2566
(*ทั้งนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเวปไซต์คณะศิลปศาสตร์)

รูปแบบของหลักสูตร (Program model)หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาที่ใช้: ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ

การรับเข้า: รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และใช้ภาษาไทยได้

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์มุ่งให้บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้และทักษะหลากหลายสาขาวิชาโดยมุ่งเน้นฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านปัญหาจริงในสังคม การเรียนรู้ผ่านการทำโครงการ
 • ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเอกเลือกทางด้านนวัตกรรมสังคมที่น่าสนใจ 3 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การพัฒนาสังคม
 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ และเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ ร่วมทำงานอย่างเป็นเครือข่ายกับองค์กรระดับมหาวิทยาลัย องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย และองค์กรระหว่างประเทศ
 • ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น พร้อมช่วยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคมตามแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมหลายรูปแบบ
 • พัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สนใจหลากหลายกลุ่มได้เข้าเรียนในหลักสูตร
 • คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีคุณวุฒิเหมาะสม มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การเป็นที่ปรึกษาองค์กรชุมชน และทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกชุมชน
 • ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะและพัฒนานวัตกรรมสังคมเพื่อแก้ปัญหาสังคมเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล

  อ.ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-875200-7 ต่อ 157
  E-mail: jira_r@hotmail.com
  คุณพนิดา พละปัญญา (นักวิชาการศึกษา)
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-875200-7 ต่อ 109

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ รักชาติ
  ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ความเชี่ยวชาญ --
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสพิน โตธิรกุล
  กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ความเชี่ยวชาญ --
  อาจารย์ ดร. กิตยุตม์ กิตติธรสกุ์
  กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ความเชี่ยวชาญ --
  อาจารย์ พสุนิต สารมาศ|
  กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ความเชี่ยวชาญ --
  อาจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
  เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  ความเชี่ยวชาญ --

  ปรับปรุงข้อมูล 23/6/2566 15:09:34
  , จำนวนการเข้าดู 0