คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

Full name (English) : Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Abbr. name (English) : B.A. (English)

ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและดำรงตนตามหลักคุณธรรมและเหตุผล เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

งานในสาขาวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศภาครัฐและเอกชน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเอกชน นักแปล ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

1.วิชาแกน 18 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน
แบ่งเป็น
ทักษะภาษา 24 หน่วยกิต
ภาษาศาสตร์ 15หน่วยกิต
วรรณคดี 12 หน่วยกิต
การแปล 12 หน่วยกิต
3 ประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกภาษา

ช่วงเวลาเปิดเรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
หรือให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น/หรือให้เป็นตามดุลยพินิจของหลักสูตรฯวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่

1. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่สำคัญ หลักการศึกษาวรรณคดีและการแปลได้

2. สามารถใช้ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะศตวรรษที่ 21 ทั้งในบริบททั่วไป ทางวิชาการและทางวิชาชีพได้

3.สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพในบริบทพหุวัฒนธรรมได้

4. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่นอีก 1 ภาษาได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. สามารถฟังพูด อ่าน และเขียนด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพ ตลอดจนสรุปใจความสำคัญได้

2. สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ สัทวิทยาภาษาอังกฤษหน่วยคำภาษาอังกฤษวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ

3. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่างๆในด้านวิชาการและการประกอบอาชีพ

4. สามารถอ่านตีความวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้วร้อยกรองบทละครภาษาอังกฤษที่ประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจความสำคัญระดับปัจเจกชนสังคมและวัฒนธรรม

5. สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่างๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเช่นตัวบทประเภทให้ข้อมูลแสดงความรู้สึกโน้มน้าวตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้คำศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย

6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

8. สามารถนำเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษทั้งในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้อง

9. สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

10. สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่กำหนดโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ

11. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ทำงานและสังคม

12. สามารถสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนชั้น ม. 6 ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.5
GPA ภาษาอังกฤษ 3.00
แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางดาราณี ชุมทอง
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ --
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ --
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุภาพร มโนวงศ์
กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว|
กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศศ.ม. การแปลภาษาอังกฤษและไทย, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ --
อาจารย์ นายอุดมศักดิ์ ศิริทะ
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ --


ปรับปรุงข้อมูล 23/6/2566 15:08:09
, จำนวนการเข้าดู 0