นิเทศศาสตร์บูรณาการ

Full name (English) : Bachelor of Arts (Integrated Communication)
Abbr. name (English) : Bachelor of Arts (Integrated Communication)

ปรัชญาหลักสูตร

แนวคิดพื้นฐานของการดำเนินการหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแนวคิดที่วางอยู่บนหลักของการปฏิบัตินิยมแบบบูรณาการและเป็นองค์รวม (Holistic and Integrated Pragmatism) เน้นการสร้างกำลังคนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ รวมทั้งการสร้างสังคมฉลาดรู้และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสื่อภาคประชาชนที่สามารถดำเนินการและปฏิบัติการอย่างบูรณาการ ในการดำเนินการผลิตและใช้สื่อ ถ่ายทอดสื่อสาร คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสื่อ การสื่อสาร และโครงการด้านนิเทศศาสตร์บูรณาการเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดได้อย่างพอเพียง มีความสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม ชี้นำการปฏิบัติและนำการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและชุมชนระดับต่างๆ สอดคล้องกลมกลืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล มีจิตวิญญาณ วัฒนธรรม และความรักในการริเริ่มประกอบกิจการ และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ (Entrepreneur) ที่เหมาะสมกับตนเอง ดำเนินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เส้นทางอาชีพ

งานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานด้านนิเทศศาสตร์ งานด้านสังคมศาสตร์ งานทางด้านผู้ประกอบการ งานทางด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ งานด้านวิทยุกระจายเสียง งานด้านสิ่งพิมพ์ งานด้านสื่อสารการตลาดของภาครัฐและเอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ

โครงสร้างหลักสูตร

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต 95 หน่วยกิต
แบ่งเป็น
กลุ่มวิชาแกน 48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 38 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสร 6 หน่วยกิต
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ช่วงเวลาเปิดเรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
จุดประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้บัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์มีทักษะปฏิบัติการ ประกอบกิจการบริการวิชาชีพ และดำเนินการทางด้านเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารอย่างบูรณาการ ทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้าและภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่นและสามารถนำไปบูรณาการสู่การผลิตและใช้สื่อรวมทั้งดำเนินงานทางด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารได้

  2. เพื่อให้บัณฑิต เป็นผู้มีจริยธรรม จรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสำนึกมีคุณธรรมต่อส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองและเป็นผู้นำการปฏิบัติในการสร้างสังคมฉลาดรู้และ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร

  3. เพื่อให้บัณฑิต เป็นผู้มีจริยธรรม จรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสำนึกมีคุณธรรมต่อส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองและเป็นผู้นำการปฏิบัติในการสร้างสังคมฉลาดรู้และ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร

  4. เพื่อให้บัณฑิต เป็นผู้มีความสามารถสร้างโอกาสการพัฒนา นำเอาทักษะสื่อและการดำเนินงานด้านนิเทศศาสตร์ ตลอดจนความรู้ความสามารถอย่างบูรณาการ ประกอบกิจการ หรือการบริการวิชาชีพ ถ่ายเทไปสู่การพัฒนาคุณภาพแห่งชีวิตตนเองพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะสังหคม ในสถานการณ์อันหลากหลายได้

  5. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะและความสามารถพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อดำเนินงานทางวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารตลอดจนการประกอบวิชาชีพและพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในบริบทของท้องถิ่นสังคมไทยและสากล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ/หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Miss Chiraporn Srinak
ความเชี่ยวชาญ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Dr. Udomwit Nakdontree
ความเชี่ยวชาญ -
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Chirapa Supa
ความเชี่ยวชาญ -
อาจารย์ ปิยภัทร ชัยชมพู
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Miss. Piyapat Chaichompoo
ความเชี่ยวชาญ -
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Mr. Surachai Srinorajan
ความเชี่ยวชาญ -


ปรับปรุงข้อมูล 24/7/2566 10:22:37
, จำนวนการเข้าดู 0