นิเทศศาสตร์บูรณาการ

Full name (English) : Bachelor of Arts (Integrated Communication)
Abbr. name (English) : Bachelor of Arts (Integrated Communication)

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสารอย่างบูรณาการ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

เส้นทางอาชีพ

 1. ผู้ประกอบการ บริการวิชาชีพ ด้านการสื่อสาร ได้แก่
 •   ด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ ได้แก่ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร นักจัดรายการโทรทัศน์ ช่างภาพ ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับภาพยนตร์ นักแสดง นักตัดต่อ ผู้ออกแบบฉาก นักจัดแสงและเสียง นักออกแบบเทคนิคพิเศษ นักเขียนบท นักข่าว
 •   ด้านวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ นักจัดรายการวิทยุ นักเขียนบทวิทยุ
 •   ด้านสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นักข่าว นักเขียน ช่างภาพ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ผลิตงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
 •   ด้านการสื่อสารการตลาด ได้แก่ นักสื่อสารการตลาด นักโฆษณา ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณา ผู้บริหารงานลูกค้า นักวิจัยโฆษณาและการตลาด นักจัดกิจกรรมพิเศษ ผู้ประกอบการด้านบริษัทโฆษณา ผู้ประกอบการด้านบริษัทให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด
 •   ด้านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้แก่ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบและผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ กราฟิกดีไซเนอร์ นักออกแบบคาแรกเตอร์ แอนิเมเตอร์
 •   ด้านการสื่อสารองค์กร ได้แก่ นักสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการด้านบริษัทให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
 •   ด้านวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา การประเมินและวิเคราะห์โครงการด้านการสื่อสารและนิเทศศาสตร์ วิทยากร นักเผยแพร่สื่อสาร และนักวิจัยด้านการสื่อสาร
 1. ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อและการสื่อสาร เช่น กิจการรับออกแบบและผลิตผลงานสร้างสรรค์/กิจกรรม นักสร้างสรรค์เนื้อหา ผู้นำทางด้านความคิด ศิลปินดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต
กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต
กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต 6 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
- รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- รายวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
กลุ่มการคิดคำนวณการใช้เหตุผลและการใช้เทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ  90 หน่วยกิต
แบ่งเป็น
กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสร 6 หน่วยกิต
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร  ปี 2566

ช่วงเวลาเปิดเรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรค์ ผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถประกอบกิจการ ให้บริการวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารอย่างบูรณาการ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีจิตสำนึกมีคุณธรรมต่อส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างโอกาสในการประกอบกิจการ หรือการบริการวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะและความสามารถพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อดำเนินงานทางวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ/หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

PLO 1 ใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัลได้
PLO2 อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์
PLO3 อธิบายพื้นฐานทางด้านการธุรกิจด้านการสื่อสาร
PLO4 อธิบายพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร
PLO5 ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมได้
PLO6 วิเคราะห์และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมได้
PLO7 มีทักษะทางด้านการคิดสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
PLO8 ผลิตและนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้
PLO9 แสดงออกและนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ต่อสาธารณชนได้
PLO10 แสดงออกถึงทักษะทางด้านการสื่อสารอย่างบูรณาการ
PLO11 ผลิตผลงานโดยไม่ละเมิดกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
PLO12 ทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทของตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในชุมชนและสังคมได้
PLO13 เป็นนักสื่อสารพหุวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น และมีจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนและสังคม


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Mr. Natthapong  Saiphin
ความเชี่ยวชาญ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Asst.Prof.Dr. Ladda Chittakuttanon
ความเชี่ยวชาญ -
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Dr. Weerinphat Booranasakawee
ความเชี่ยวชาญ -
อาจารย์ ปิยภัทร ชัยชมพู
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Miss. Piyapat Chaichompoo
ความเชี่ยวชาญ -
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Mr. Surachai Srinorajan
ความเชี่ยวชาญ -


ปรับปรุงข้อมูล 10/6/2567 9:18:18
, จำนวนการเข้าดู 0