คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญาคณะศิลปศาสตร์  
ความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำไปสู่ความเข้าใจสังคม คุณค่าความเป็นมนุษย์ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม การใช้เหตุผลในการสื่อสาร การวิเคราะห์ชีวิตและการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
   
วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
   
วัตถุประสงค์ คณะศิลปศาสตร์  

  • เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่รู้จักคิด มีเหตุผล มีความสามารถทางการสื่อสารทางภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี
  • เพื่อบริการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • เพื่อศึกษา ค้นคว้า ผลิต และเผยแพร่งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
  • เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม
  • เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเสริมสร้างสุขภาวะแก่สังคม
  • เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ปรัชญา

ปรัชญาคณะศิลปศาสตร์
      ความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำไปสู่ความเข้าใจสังคม คุณค่าความเป็นมนุษย์ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม การใช้เหตุผลในการสื่อสาร การวิเคราะห์ชีวิตและการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

พันธกิจ นโยบาย คณะศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๕๓
๑) ด้านการเรียนการสอนและนักศึกษา : จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๒) ด้านการวิจัย: ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือทาง


ด้านงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๓) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม : จัดให้มีระบบการบริการวิชาการแก่สังคม
๔) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: ดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
๕) ด้านการบริหาร : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล